BEZIGMET OPZOEKEN


HEENREIS | TERUGREIS | volwassenen, kinderen, baby's (-2j)

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

 
- Algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen (van toepassing vanaf 1 april 2011)
- Algemene gebruiksvoorwaarden en bepalingen
- Verzakingsrecht
- Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzake vertrouwelijkheid en beveiliging
- Bijzondere voorwaarden van de reisbemiddelaar    
 
De algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen (van toepassing vanaf 1 april 2011) 
Artikel 1 Toepassingsgebied  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. 
 
Artikel 2 Promotie
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
      a. wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; 
      b. er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen. 
 
Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar 
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht: 
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
      a. de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen; 
      b. informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering; 
      c. de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten. 
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
      a. dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; 
      b. naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
      c. Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.    
 
 
Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger 
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht. 
 
Artikel 5 Totstandkomen van het contract 
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. 
 
Artikel 6 De Prijs 
1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : 
      a. de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of 
      b. de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of 
      c. de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
          Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. 
2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. 
3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. 
  
Artikel 7 Betaling van de reissom 
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald. 
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden. 
 
Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking 
1. Behoudens en indien anders bepaald is de overdracht uitdrukkelijk uitgesloten. Bij uitdrukkelijke toestemming van Airstop tot overdracht zullen de overdragende reiziger en de overnemer hoofdelijk gehouden zijn tot de betaling van de totaalprijs van de reis en en de kosten van de overdracht. Verkoop van reistickets en verhuringen zijn niet overdraagbaar. 
 
Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger 
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. 
 
Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis 
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11. 
 
Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis 
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 
      a. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. 
      b. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: 
      a. de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht 
      b. de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 
 
Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen. 
 
Artikel 13 Verbreking door de reiziger 
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen. 
 
Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator 
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 
2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 
5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing. 
 
Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger 
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. 
 
Artikel 16 klachtenregeling 
1. Vóór de afreis: 
Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. 
2. Tijdens de reis:  
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 
3. Na de reis:
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. 
 
Artikel 17 Verzoeningsprocedure 
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 
2.Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. 
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 
 
Secretariaat van de “Cel verzoening” 
telefoon: 02/206.52.38 
fax: 02/206.57.74
e-mail: verzoening.gr@skynet.be 
 
Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank 
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 
2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 
4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 
 
Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: 
telefoon: 02/206 52 37 (9u tot 12 u)
fax: 02/206 57 74 
Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel 
e-mail: clv.gr@skynet.be 
 
 
Algemene gebruiksvoorwaarden en bepalingen 
1. Algemeen
Door gebruik van deze webstek stemt de gebruiker in met de vermelde voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen. De houder van deze webstek, Sherpa N.V., behoudt zichzelf het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en bepalingen, krachtens dewelke deze webstek wordt aangeboden, op elk moment en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen. 
 
2. Beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden 
Deze webstek is bestemd voor gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegelaten om informatie, producten, diensten of software die geheel of gedeeltelijk werden bekomen vanaf deze webstek te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te publiceren, te reproduceren, af te staan onder licentie, te verkopen of over te dragen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Sherpa N.V. 
 
3. Links naar websteks van derden 
Deze webstek kan links bevatten naar websteks die beheerd worden door derden. Deze links worden uitsluitend voor jouw gemak aangeboden. De houder van deze webstek oefent geen enkele controle uit over websteks van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websteks houdt geen enkele goedkeuring in van de inhoud van deze websteks en impliceert geen enkele samenwerking met de uitbaters van deze websteks. 
 
4. Ongeoorloofd of verboden gebruik 
De gebruiker garandeert dat hij de webstek niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of praktijken verboden door de gebruiksvoorwaarden en bepalingen. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan om zich op ongeoorloofde wijze toegang te verschaffen tot (bepaalde onderdelen van) de webstek, te hacken, cracken en virussen te uploaden. 
 
5. Uitsluiting van aansprakelijkheid  
De informatie, producten en diensten die deze webstek bevat, kunnen technische onjuistheden of tikfouten bevatten. De houder en/of leveranciers kunnen op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de webstek. De houder kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade in de brede zin, voortvloeiend uit het gebruik van deze webstek en in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze webstek, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze webstek of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze webstek of het gevolg zijn van het gebruik van deze webstek, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op jou van toepassing is. Als je niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze webstek, of als je het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat je enige verhaalsrecht erin deze webstek niet meer te gebruiken. 
 
6. Privacy en security  
De houder van deze webstek heeft een duidelijk beleid opgesteld rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en inzake vertrouwelijkheid. De gebruiker wordt verzocht daarvan kennis te nemen op de privacy-pagina. Deze rubriek maakt integraal deel uit van deze algemene gebruiksvoorwaarden en bepalingen. 
 
7. Geschillenregeling 
De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België en de Europese richtlijnen. Bij geschillen is enkel de rechtbank van Gent (België) bevoegd. 
Indien om het even welke bepaling van de onderhavige overeenkomst ongeldig of niet toepasselijk verklaard wordt ten opzichte van de geldende wetten, in het bijzonder de bovenvermelde uitsluitingen van de garantie en de beperkingen van de aansprakelijkheid, zal deze ongeldige of niet toepasselijke bepaling geacht worden vervangen te zijn door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en blijven alle andere bepalingen van de overeenkomst gelden. 
Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. 
 
8. Auteursrechten 
Alle elementen van deze webstek zijn beschermd door de auteursrechten van Sherpa N.V. (Airstop) en/of van zijn leveranciers (Copyright © Airstop en/of zijn leveranciers). Alle rechten voorbehouden. Airstop en andere namen van Airstop-producten en/of -diensten waarnaar hierbij verwezen wordt, zijn ofwel handelsmerken, ofwel gedeponeerde handelsmerken van Airstop. Andere namen van producten of vennootschappen die hier vermeld worden kunnen de handelsmerken vormen van hun respectievelijke eigenaars.  
 
9. Reiscontract 
Bij aankoop van een reis of verblijf treedt Sherpa N.V. op als reisbemiddelaar (Licentie categorie A 1529) en wordt tussen de aankoper en Sherpa N.V. een reisovereenkomst afgesloten. De algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden vind je hier. 
 
10. Contact
Voor vragen of inlichtingen bij deze algemene gebruiksvoorwaarden en bepalingen, dient de gebruiker contact op te nemen met air@airstop.be. 
 
 
Verzakingsrecht 
De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien Hoewel artikel 80 van de handelspraktijkenwet bij de verkoop op afstand in een termijn van 7 werkdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken is dit verzakingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via de website. Ingevolge het KB van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van de artikels 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding. 
 
 
Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en inzake vertrouwelijkheid en beveiliging 
Wij respecteren je privacy !
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden geregistreerd in de bestanden van N.V. Sherpa en zijn bestemd voor intern gebruik door Airstop.
 
Op deze webstek wordt steeds expliciet gevraagd om persoonlijke gegevens in te vullen. Door opgave van jouw persoonlijke gegevens ga je ermee akkoord dat de houder van het bestand deze gegevens bewaart en aanwendt om de door jou gevraagde diensten te kunnen leveren, jouw dossier op te volgen en je op de hoogte te houden van bijkomende informatie betreffende jouw dossier en informatie over gelijkaardige diensten en producten.
Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek en slechts beperkt toegankelijk voor het bevoegde personeel. Zie hieromtrent ook veilig betalen via het net.
Verwerking van deze persoonlijke gegevens gebeurt volledig conform het KB van 8 december 1992 handelend over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Indien je meer informatie wenst over het KB van 8 december 1992 kan je contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gevestigd te 1000 Brussel, Waterloolaan 115. Je kan ook informatie inwinnen op de privacy webstek van de federale regering.
 
U staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Eventuele kosten, voortkomend uit foute informatie, zijn volledig voor jouw rekening. Je kan je gegevens ten allen tijde opvragen en laten aanpassen. Hiertoe volstaat het een (gedagtekend) schrijven te richten aan de houder van het bestand: Sherpa NV gevestigd te 1800 - Vilvoorde, Luchthavenlaan 10.
De houder van het bestand houdt zich eraan de persoonlijke gegevens niet door te geven aan derden zonder voorafgaandelijke toestemming van de betrokkene. De persoonlijke gegevens kunnen echter openbaar gemaakt worden als dit wettelijk wordt vereist of indien dergelijke actie nodig is om a) aan de wet te voldoen of indien dit in het wettelijke belang is van de webstek en haar houder, b) de rechten of het eigendom van de houder, de webstek en de gebruikers te beschermen en te verdedigen, en om c) onder dringende omstandigheden de persoonlijke veiligheid van de gebruikers, de webstek of het publiek te beschermen.
 
Deze webstek kan ook anonieme gegevens verzamelen die geen persoonlijke informatie bevatten ,maar wel informatie over de computer waarmee toegang tot de webstek wordt verkregen. Gewoonlijk worden deze gegevens verkregen via webverkeer en kan daarbij gebruik gemaakt worden van cookies, IP-adressen of andere numerieke codes om een computer te identificeren. Deze gegevens zijn nuttig voor marketingdoeleinden en voor het verbeteren van de diensten die wij aanbieden.
Cookies zijn beperkte stukjes informatie die door een webstek worden overgebracht naar de browser van jouw computer en daar opgeslagen worden. Cookies identificeren de gebruiker niet. Ze slaan gegevens op over de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde diensten. Het gebruik van cookies is algemeen aanvaard, maar indien je dat wenst, kun je cookies weigeren via de instellingen van jouw browser. In dat geval kan je echter geen optimaal gebruik maken van de webstek.
Deze webstek kan links bevatten naar websteks die beheerd worden door derden. Het vermelde privacybeleid is niet noodzakelijk van toepassing voor deze websteks van derden.
 
Indien je vindt dat de houder van deze webstek deze privacyregels niet volledig respecteert, stuur je een email naar air@airstop.be. Wij zullen al onze commerciële mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren. 
 
 
Bijzondere voorwaarden van de reisbemiddelaar 
Artikel 1 
Deze bijzondere boekingsvoorwaarden hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden. 
 
Artikel 2: Tot stand komen van een overeenkomst
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen jou en de N.V. Sherpa - Airstop, wanneer Airstop na ontvangst van jouw bestelling op zijn webstek de bestelling uitdrukkelijk bevestigt per (electronische) post. Airstop stelt alles in het werk om het aanbod correct weer te geven maar kan de beschikbaarheid van de vermelde producten en diensten niet garanderen. 
Airstop kan beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden. 
 
Artikel 3: Bevoegdheden 
Door inschrijving voor een reis verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar Sherpa N.V. (Airstop) de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en reisorganisators. 
 
Artikel 4: Verzakingsrecht 
Op verzoek van de reiziger wordt onmiddellijk een aanvang genomen met de uitvoering van de overeenkomst en worden onmiddellijk de nodige reservaties en bevestigingen verricht. Bij toepassing van de Wet op de Handelspraktijken en haar uitvoeringsbesluiten geldt het volgende: De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. 
 
Artikel 5: Last minutes 
Indien een klant een last minute chartervlucht boekt, gelden volgende voorwaarden: 

      - Prestaties: de geleverde prestaties beperken zich uitsluitend tot de aangeboden chartervlucht
      
- Betaling gebeurt onmiddellijk en volledig bij boeking
- Annulatie: 100% van de reiskosten

      - Kinderkorting niet mogelijk tenzij uitdrukkelijk anders vermeld 
 
Artikel 6: Prijs 
1. De vermelde prijzen zijn vastgelegd door de reisorganisators en luchtvaartmaatschappijen en blijven geldig zolang de voorraad van het betrokken product strekt.
2. Prijzen die mondeling door de reisbemiddelaar worden meegedeeld, blijven steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig. De prijzen, vermeld op de webstek zijn onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen door de touroperators en luchtvaartmaatschappijen. 
3. De dossiers kunnen onderworpen worden aan dossierskosten, die worden opgelegd door de beroepsvereniging waarvan de reisbemiddelaar lid is. Per persoon wordt in regel een dossierkost van 12 Euro aangerekend (kinderen beneden de 2 jaar betalen geen dossierkosten), met uitzondering van dossiers op Noord-Amerika, hierop worden 20 Euro dossierkosten aangerekend. 
4. Daarenboven zijn dossiers op aanvraag, behalve indien ze in een vaste boeking resulteren, onderworpen aan 12 euro bijkomende dossierskosten. 
 
Artikel 7: Betalingen 
1. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de reisbemiddelaar, netto en zonder korting. 
2. Voorschotten en facturen die niet op de vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaittaire schadevergoeding van 10% evenals met wettelijke interesten vanaf de vervaldag. 
 
Artikel 8: Uurregelingen 
De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient er in alle omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden. 
 
Artikel 9: Annulering en wijziging door de reiziger 
1. Bij annulering dienen de kontraktueel vastgelegde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. 
2. Behoudens de door de reisorganisator bepaalde annulatiekosten, heeft de reisbemiddelaar het recht zijn kosten aan te rekenen. 
3. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van 50 euro per persoon, naast de normale prijsaanpassing en vergoeding van de reisorganisator. 
 
Artikel 10: Klachtenregeling 
Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Brussel (België) bevoegd.