Legal disclaimer Sherpa NV - Airstop

De informatie die wordt opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met betrekking tot de producten van Airstop.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

Hoewel Airstop de grootst mogelijke zorgvuldigheid nastreeft in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Airstop niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Airstop aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door het gebruik van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie die niet compleet, actueel of accuraat blijkt te zijn.

Airstop kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor materiële vergissingen die op haar website voorkomen inzake, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) prijzen en beschikbaarheden.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Airstop beheerd, gemaakt en/of onderhouden. Airstop draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Airstop biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Airstop te linken naar de Airstop website vanuit andere sites door middel van ‘deeplinking’, ’framed linking’, ‘inlining’ of andere gelijkaardige technieken. Indien desondanks een link geplaatst wordt zonder toestemming van Airstop, behoudt zij zich het recht voor om een schadevergoeding te vragen en zal zij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om haar rechten te vrijwaren.

De Airstop website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Airstop.